Zásady ochrany osobných údajov

Internetovú stránku https://pretekaj.sk, internetovú stránku http://tatryvpohybe.sk a mobilné aplikácie Pretekaj.sk prevádzkuje spoločnosť Originals, s. r. o. Pokračovaním v používaní tejto Webovej lokality alebo tejto mobilnej aplikácie súhlasíte so spracovaním svojich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Jasne a otvorene prehlasujeme, že spracúvávame Vaše osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Rešpektujeme právo na súkromie všetkých osôb a v záujme transparentnosti tieto Zásady poskytujú podrobné informace o tom, aké osobné údaje spracuvávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a ďalšie informácie.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: [email protected] alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom webovej aplikácie pretekaj.sk, webovej aplikácie tatryvpohybe.sk a mobilných aplikácií Pretekaj.sk (ďalej len naše aplikácie) a prevádzkovateľom Vašich osobných údajov  je spoločnosť Originals, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 46852867, DIČ: 2023614208, zapísaná v Obchodnom registri vedenom okresným súdom súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č., 26798/P (ďalej len "Spoločnosť Originals"). Kontaktná e-mailová adresa je [email protected].

Naše aplikácie sme vytvorili, aby sa účastníci športových podujatí mohli pohodlne registrovať na športové podujatia, uľahčili komunikáciu účastníkov s organizátormi podujatí a vďaka moderným technológiám dokázali rýchlo a pohodlne zobrazovať štartové a výsledkové listiny a mať pod kontrolou všetky svoje dosiahnuté výsledky a informácie o podujatiach.

Organizátormi podujatí sú subjekty (občianske združenia, právnické osoby, fyzické osoby), ktoré usporadúvajú podujatia alebo prevádzkujú a so spoločnosťou Originals, s.r.o. sú v zmluvnom vzťahu o sprostredkovaní predaja vstupeniek a  o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov.

2. Rozsah spracovania osobných údajov:

Spoločnosť Originals, s.r.o. spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom prostredníctvom formulára registrácie alebo inou cestou, napríklad telefonicky, alebo písomne. Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať: meno, priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, datum narodenia, adresa a pokiaľ sú účastníkom poskytnuté, taktiež akademický titul, telefónne číslo, profilová fotografia, heslo uložené v zašifrovanej forme.

V súvislosti s elektronickým prístupom k našim aplikáciám môžu byť spracovávané aj údaje o používaní.Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní a používaní našej služby.

Základnou funkciou našich aplikácii je prihlasovanie na športové podujatia a výsledkový servis s čím neodlučiteľne súvisí spracovanie informácii o predaných vstupenkách, informáciách o platbách účastníka, informácia o účasti na jednotlivých podujatiach, dosiahnuté výsledky účastníkov v jednotlivých športových podujatiach. Uchovávaná je aj komunikácia s organizátorom v prostredí našich aplikácii.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a)     Prevádzka našich aplikácii a vytvorenie používateľského účtu

Pre prevádzku našich aplikácii spoločnosť Originals spracuváva údaje o používaní s cieľom analýzy používania webových stránok a mobilných aplikácii, vylepšovania poskytovaných služieb a opravy chýb v aplikáciách. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb. Návštevník internetovej stránky si môže vytvoriť Používateľský účet pre prístup k vybraným funkciám internetovej stránky. Pre prihlásenie do používateľského účtu je potrebné zadať e-mailovú adresu a heslo, ktoré je uchovávané v zašifrovanej forme. V používateľskom účte si návštevník internetovej stránky aktualizuje svoje osobné údaje, prehliada svoje zakúpené vstupenky a prehliada svoje výsledky z podujatí. Vytvorenie a zrušenie používateľského účtu nemá vplyv na vytvorené vstupenky a údaje v jednotlivých podujatiach.

b)    Registrácia na športové podujatia, zverejňovanie štartových a výsledkových listín, komunikácia s organizátorom podujatí, informácie o stave prihlášok a o zmenách týkajúcich sa podujatí

Spoločnosť Originals, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely registrácie účastníkov športových podujatí formou predaja vstupeniek a to tak, že návštevník webstránky alebo mobilnej aplikácie si zakúpi vstupenku na podujatie prostredníctvom formulára. Pri zadávaní údajov je účastník oboznámený s propozíciami podujatia, ktoré určujú, či je zverejnený zoznam prihlásených účastníkov a či sú zverejnené štartové a výsledkové listiny. Spracovávané údaje slúžia na komunikáciu medzi organizátorom podujatia, účastníkom podujatia a prevádzkovateľom webstránky pomocou e-mailu, SMS správy alebo telefonického hovoru a pre identifikáciu jednotlivých udalostí (stavy platieb a registrácii) spojených s registráciou.

c)     Zasielanie informácii o podujatiach a marketingových ponukách

Návštevník našich aplikácii môže udeliť a kedykoľvek odovolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ pri registrácii vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním Vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli pri Vašej registrácii, ako aj údajov súvisiacich s Vaším používaním našich aplikácii (ako napríklad údaje o navštívených sekciác, údaje o prezeraných podujatiach, a pod.), na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových podujatiach a ponukách partnerov podujatí a spoločnosti Originals a iných marketingových aktivitách. Informácie sú rozposielané formou e-mailu, SMS alebo prostredníctvom telefonického hovoru.

d)    Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podla zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícií spracovateľov osobných údajov činných pre spoločnosť Originals, s ktorými bude spoločnosť Originals spolupracovať. Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich so spoločnosťou Originals je uvedený na tejto stránke, prípadne ho spoločnosť Originals zašle používateľovi stránky na jeho žiadosť. So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom používateľov môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou spoločnosti Originals súvisiacou s prevádzkou našich aplikácii.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti Originals, môze spoločnosť Originals spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností (napr. daňové povinnosti), alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Originals vo všeobecne zrozumiteľnej forme s uvedením kontaktných údajov pre rýchle vyriešenie žiadosti:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
 • Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť Originals sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety návštevníkom webstránky a mobilnej aplikácie pri naplňovaní práv uvedených na tejto stránke, ale aj ostatných Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

 • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia
 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti Originals.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť Originals nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Spoločnosť Originals ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Originals, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

5. Spracovatelia osobných údajov spolupracujúci so spoločnosťou Originals

 • Organizátori športových podujatí, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ osobných údajov (mozno ich budem dynamicky generovat alebo dam nejaky text, “uvedeni pri kazdom podujati”)
 • KORDES Poprad, s.r.o., Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Slovensko – služby účtovníctva
 • MailChimp, c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – prevádzkovateľ služby pre rozposielanie emailov
 • Google LLC („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. – prevádzkovateľ internetových služieb
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Vyhľadávanie
Zrušiť filter