Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach (webových aplikáciách) pretekaj.sk, tatryvpohybe.sk a na mobilných aplikáciách Pretekaj.sk, ktoré prevádzkuje obchodná spoločnosť Originals, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 46852867, DIČ: 2023614208, IČ DPH: SK2023614208, zapísaná v Obchodnom registri vedenom okresným súdom súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č., 26798/P (ďalej len "Spoločnosť").

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Všeobecné obchodné podmienky ďalej upravujú rámec právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a organizátorom športového podujatia, ktorí sú viazaní zmluvným vzťahom. Organizátor športového podujatia je zároveň používateľom informačného systému a využíva služby Spoločnosti. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.

  2. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

  3. Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.pretekaj.sk a www.tatryvpohybe.sk. Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.pretekaj.sk, www.tatryvpohybe.sk a jej subdomény, označené logom projektu pretekaj.sk.

  4. Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

  5. Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený alebo publikovaný používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené Spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.

  6. Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.pretekaj.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.pretekaj.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.

  7. Používateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej Spoločnosťou s využitím internetovej stránky. V prípade, že si používateľ iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.

  8. Používateľský účet je prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktoré slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho e-mailu a hesla viažúceho sa k prihlasovaciemu menu.

  9. Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba registračného, informačného a výsledkového systému pre organizátorov športových podujatí, služba prihlasovania do podujatí, získavania výsledkov, obrazových a zvukovo obrazových materiálov pre účasníkov podujatia. Prezeranie obsahu je poskytované pre používateľov a návštevníkov bezodplatne. Služba poskytuje nástroje pre organizátorov športových podujatí, pomocou ktorých môžu vytvárať registračné formuláre pre účastníkov podujatí a zobrazovať informácie a výsledky zo športových podujatí. Využívanie nástrojov pre organizátora poskytuje Spoločnosť odplatne, a to za ceny určené zmluvou medzi Spoločnosťou a organizátorom podujatia. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas Spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu.

  10. Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť Spoločnosťou a zároveň poskytovateľom služby.

  11. Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožnujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ.

 2. PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

  1. Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.

  2. Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

  3. Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Spoločnosti a/alebo iným návštevníkom a/alebo iným používateľom a/alebo tretím osobám.

  4. Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.

  5. Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

 3. Registrácia

  1. V prípade, že návštevník alebo organizátor má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

  2. Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti Spoločnosti.

  3. Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare) a návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.

  4. Na základe predpokladu riadne vyplneného formulára Spoločnosť zriadi používateľovi používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby.

  5. Registráciu pre používateľa môže vytvoriť aj organizátor športového podujatia, ktorý do systému nahrá zoznam účastníkov podujatia (BOD X.Y.). Po nahraní zoznamu sa vytvorí predregistrácia a používateľovi bude odoslaný email s informáciou, že organizátor s jeho súhlasom nahral zoznam pretekárov do systému a používateľ má možnosť dokončit alebo zrušiť registráciu.

  6. V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom alebo že vzniknutý používateľ nie je skutočnou osobou, Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe.

  7. Každý z používateľov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného používateľského účtu. V prípade, že sa už registrovaný používateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho užívateľského účtu, Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť alebo zlúčiť takto vzniknuté duplicitné používateľské účty. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva používateľa užívať službu, používateľovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných používateľských účtov, spoločnosť si vyhradzuje odstrániť každý používateľský účet používateľa a obsah používateľa bez vzniku práva používateľa na náhradu akejkoľvek škody.

  8. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.

 4. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

  1. Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne Spoločnosť.

  2. Pri poskytovaní služby Spoločnosť vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchej, rýchlej a bezpečnej registrácie, prezeraniu podujatí, informácií o podujatiach, výsledkov, zoznamu prihlásených osôb a ďalších obrazových alebo audiovizuálnych materiálov týkajúcich sa športových podujatí.

  3. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na Spoločnosti obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, Spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

  4. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov Spoločnosti.

  5. Spoločnosť je povinný vykonať všetky úkony, ktoré od neho je možné objektívne zo strany používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby.

  6. V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby používateľovi sa Spoločnosť zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu používateľa. Ak dôjde k zmene údajov na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti Spoločnosti neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany Spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania používateľa.

  7. Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

  8. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

  9. Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

  10. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

  11. V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.

 5. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

  1. Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči používateľovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.

  2. Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.

  3. Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť a/alebo iný používateľ a/alebo návštevník a/alebo tretia osoba.

  4. Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv spoločnosti a/alebo práv používateľa a/alebo práv iných používateľov a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má používateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

  5. Obsah používateľa má používateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou po dobu do uplynutia troch rokov po skončení poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval službu a/alebo od posledného prihlásenia do systému. Používateľ má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie používateľského účtu a/alebo obsahu používateľa s tým, že spoločnosť po obdŕžaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa. Za odstránenie obsahu používateľa si spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny.

  6. Používateľ má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

  7. V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že používateľ ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv spoločnosti a/alebo iných používateľov a/alebo návštevníkov a/alebo tretích osôb, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia používateľského účtu a nenávratným zmazaním obsahu používateľa spoločnosť o zamýšľanom úkone používateľa upovedomí a zároveň ho vyzve, aby si obsah používateľa skopíroval. Spoločnosť v takomto prípad nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi vzniknúť.

 6. OCHRANÁ DÁT A OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Používateľ ako dotknutá osoba dáva v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas spoločnosti na spracúvanie osobných údajov pre účely internej evidencie používateľov služby, evidencie prihlásených pretekárov na podujatia, spracovania merania dosiahnutého času na podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach na webových stránkach a sociálnych sieťach, zaslania výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje, vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, tlačených, zvukových a zvukovo obrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií vo verejných telekomunikačných kanáloch (TV, rozhlas, facebook, youtube, tlačených a elektronických médiách, iných verejno telekomunikačných kanáloch, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti organizátora pred, počas a po podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom účasti na propagačnej súťaži podujatia, zasielanie informácií o podujatiach organizátora elektronickou formou, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania dokumentačných materiálov organizátora podujatia, pre informačné a dokumentačné účely partnerov podujatí a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb spoločnosti.

  2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 6.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.Spoločnosť je oprávnená a povinná spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov v tomto rozsahu je nevyhnutné na účely poskytovania služby v rozsahu týchto všeobecných obchodných podmienok.

  3. Spoločnosť v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu uvedenom pri registrácii do služby a následne počas jej využívania predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, veková kategória, emailový kontakt, kód a názov zdravotnej poisťovne, poznámka, dátum a čas prezentácie, dátum platby, stav platby, výsledný čas, dokumentácia (fotografie, video, hlasový záznam), kód pretekárskej licencie.

  4. Spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby sprístupňuje organizátorovi, s ktorým má spoločnosť vytvorený zmluvný vzťah a ktorý je organizátorom podujatia do ktorého je osoba prihlásená cez informačný systém spoločnosti.

  5. Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na vyššie uvedený účel manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky.

  6. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu použivateľa, pričom berie na vedomie oprávnenie spoločnosti okamžite ukončiť používateľovi poskytovanie služieb, na využívanie ktorých sa vyžaduje registrácia.

  7. Spoločnosť ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany – sprostredkovateľov - najmä osoby podieľajúce sa na registrovaní používateľov do podujatí - na základe písomnej zmluvy o poverení. V súvislosti s poskytovaním Služieb môžu byť osobné údaje dotknutej osoby predmetom cezhraničného toku osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

  8. Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb tretej strane, ktorá je nástupcom spoločnosti v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej so stránkou alebo službou na stránke.

  9. Spoločnosť je oprávnená v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách doručovať e-mailom informácie o vlastných podobných tovaroch a službách používateľom systému. Príjemca elektronickej pošty má kedykoľvek možnosť odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.

  10. Spoločnosť sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Spoločnosť sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

  11. Spoločnosť spracuváva osobné údaje v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov, dostupnými na internetovej stránke https://pretekaj.sk/sk/informacie/osobne-udaje.
 7. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

  1. Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa zmluvy alebo dohody s hlavným organizátorom podujatia.

  2. Spoločnosť má právo na účtovanie poplatkov organizátorovi podujatí za spracovanie registrácií do športových podujatí.

  3. Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny a výšky poplatkov, ktoré bude ponúkať používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

  4. V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa dohody alebo zmluvy platnej v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

  5. Návštevník a používateľ má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online“ s využitím služieb internet bankingu alebo online platobnej brány alebo v režime „offline“. V prípade využitia režimu „offline“ spoločnosť zašle návštevníkovi alebo používateľovi výzvu na zaplatenie ceny. Po zaplatení ceny za službu spoločnosť bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu.

  6. Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša návštevník a používateľ.

  7. Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny. V prípade, že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.

  8. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti uvedený v úvodnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich spoločnosť.

  9. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

   1. Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

  10. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

   1. Spoločnosť, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

   2. Zmluvné strany zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.

   3. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené konaním, nekonaním alebo oneskoreným konaním organizátora podujatia, zmenami zavinenými porušením povinností organizátora podujatia, ani za škody, ktoré môžu používateľovi vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s konaním alebo nekonaním podujatia.

   4. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán použitými pri poskytovaní služby, za chyby a vady potvrdení o registrácii alebo zlyhanie jej doručenia v prípade prekážok spôsobených používateľom alebo organizátorom podujatia

   5. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napríklad použiť náhradné spôsoby komunikácie a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím služby). Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.

  11. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

   1. Reklamácie služby poskytovanej spoločnosťou a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť osobne v sídle spoločnosti alebo elektronicky na adrese: [email protected].

   2. Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou sú poskytnuté na základe žiadosťi o cenovú ponuku elektronicky na adrese: [email protected]

   3. Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia.

   4. Spoločnosť začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej služby spotrebiteľom, t.j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

   5. Spoločnosť zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  12. RIEŠENIE SPOROV

   1. Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

  13. UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

   1. Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

   2. Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

   3. Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom, teda po uplynutí doby podľa ustanovenia čl. V ods. 5.7 týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

  14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
   2. Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. mája 2018


  V Poprade, 25. mája 2018

  Originals, s. r. o.

Vyhľadávanie
Zrušiť filter